Organisatie

Bestuur

De bestuurders zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de missie (de koers ) en de visie (het kompas) van de organisatie. Het bestuur heeft een strategische en bestuurlijke rol en is belast met het integraal management van het gezondheidscentrum.

De bestuurders spelen een belangrijke rol in de cultuurbepaling en spil tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de interne organisatie en gesprekspartner voor externe partijen, het gezicht naar buiten. De bestuurder vertaalt externe ontwikkelingen naar intern beleid en stuurt op de realisering van de doelstellingen en het leveren van kwaliteit en heeft een faciliterende rol.

Zij bewaken het concept van it Buro en faciliteren zorgprogramma’s waarmee de meerwaarde van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg kan worden aangetoond. Dat betekent onder meer dat de contractering geregeld is en ook dat de samenwerking met andere zorgverleners en zorgorganisaties goed verloopt. Het management moet de feitelijke zorgverlening vergemakkelijken en draagt zorg voor draagvlak en betrokkenheid bij de koers.

Het bestuur van it Buro selecteert (potentiële) huurders en draagt de eindverantwoordelijkheid inzake beheer en management.

Het bestuur bestaat uit Ineke Haarsma en Karin Smit. Ineke is met name verantwoordelijk voor externe contacten, PR en selectie huurders. Karin is verantwoordelijk voor interne samenwerking, veiligheid en beheer facilitaire diensten.

Multidisciplinair team

Doel van It Buro is om samenhangend aanbod van zorg te leveren aan patiënten. Niet alleen naast elkaar werken in het gebouw, maar waar mogelijk ook met elkaar, om zodoende optimale en efficiënte zorg te kunnen bieden. Om dit doel vorm te geven is gestart met twee zorginhoudelijke multidisciplinaire werkgroepen; één gericht op stress (behandeling en preventie) en één gericht op bekkenproblematiek. Door de krachten te bundelen en de samenwerking te verbeteren is het uiteindelijke doel om Hét preventiecentrum van de regio te worden. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken.

Men werkt samen op collegiale basis en gelijkwaardigheid op grond van de eigen deskundigheid en professionaliteit. Signalen in de uitvoering en suggesties voor oplossingen worden aangedragen en besproken in het team.

De multidisciplinaire werkgroep Stress bestaat uit Fysio-Actief – Osteopathie – Cesar oefentherapie – Homeopathie – Shiatsu en
werkgroep Bekken uit- Bekkenfysiotherapie – Osteopathie Haarsma – Osteopathie Bellinga – Homeopathie – Shiatsu

Beheer

Facilitaire dienstverlening, het huishouden van het centrum, heeft betrekking op de ondersteuning van alle facilitaire voorzieningen binnen het gezondheidscentrum.

Het bestuur heeft facilitair beheer uitbesteed aan Fysio-Actief, de grootste partij binnen it Buro. Het beheer wordt uitgevoerd door een beheerder en aangestuurd door een facilitair coördinator.

Uitbesteding aan één partij heeft hier een drieledig doel:

  • Scheiding aanbrengen tussen het primaire en secundaire proces, zodat de zorgverleners zich volledig kunnen richten op hun primaire taken;
  • Een bepaalde mate van beheersbaarheid, continuïteit, eenheid en kwaliteit realiseren.
  • Synergievoordelen realiseren, zodat de gebruikers kostenvoordeel genieten bij centrale uitvoering van het facilitaire pakket.

De coördinator verzorgt de tactische beheertaken, om ervoor te zorgen dat er op een verantwoorde en efficiënte wijze gewerkt wordt, en is tevens verantwoordelijk voor de huurcontracten, information services en financiële zaken. De coördinator biedt tevens ondersteuning aan het bestuur van it Buro en is verantwoordelijk voor een professionele begeleiding en aansturing van de beheerder.

De beheerder draagt zorg voor:

  • Schoonmaak: aansturen en controleren van de schoonmaak;
  • Tuinonderhoud;
  • Beheer en onderhoud: vervangen van lampen, bijvullen van koffieautomaten, controle op naleving van de afgesloten contracten;
  • Veiligheid, BHV en calamiteitenplan: de beheerder heeft de functie van BHV-er en is verantwoordelijk voor het bijhouden en implementeren van het ontruiming- en calamiteitenplan, in samenwerking met het Hoofd BHV;
  • Inkoop;
  • Sleutelbeheer en verhuiscoördinatie.

PR & Communicatie

Het bestuur coördineert deze gezamenlijke promotionele activiteiten. PR kosten van het centrum inzake programma’s, mailings, advertenties, open dagen, beurzen, enz. worden gedeeltelijk gedragen door onze huurders.

Fysio-Actief, beheerder
Postadres: Kleinzand 169 – 8601 BG – Sneek, t.a.v. it Buro
bereikbaar van 8.00-17.00 uur, maandag t/m vrijdag via tel.nr: 0515-870005 of mail: info@fysio-actief.nl

In geval van brand, inbraak of ongeregeldheden, na melding via de alarmnummers van brandweer en politie, contact opnemen met de beheerder.